Mê Tín

Mê tín ơi là mê tín ơi Lại cứ dạo chơi khắp nơi nơi Chân trời góc bể ông đều tới Chẳng nể Phật trời cũng đến chơi. Dân gian khắp chốn cứ gọi mời Nhận lời không đến vẫn được sơi Danh lợi càng nhiều tới khơi khơi Bỡi vì ông biết chơi chiêu […]

Xuân Di Đà

Xuân ở nơi nào hỡi xuân Đào mai đua nở chở xuân thắm vàng Lang thang quên lãng ngỡ ngàn Xuân nàng muôn thuở ở cùng trần gian. Trần gian cực lạc đôi đàng Nhưng cùng một khối không gian đó mà Lúc tham sân khởi trần gian Tham sân vắng bóng Lạc Ban đó […]

Xuân vĩnh Hằng

Chất xuân luôn ở trong lòng Thong dong đi lại cõi lòng tróng không Xuân nào có ngóng có trông Có đi có đến có không tất lòng. Chất xuân luôn ở trong lòng trông mong thì nó cũng không trả lời Hả hơi sớm tối gọi mời Chất cho một đống thối đời vào […]

Hãy…

Hơn thua thù hận để làm chi Gom góp sân si để làm gì ? Người đời ai ai cũng hiểu rõ Đập nát sân si chẳng ai bì. Xưa kia Phật tổ rõ sân si Chỉ cho nhân sanh hành tuệ trí Thông suốt nhân duyên nhơn ngã phi Thoát khỏi cảnh mê hết […]

Mưa Pháp

Cơn mưa diệu pháp hoa sen nở Chuyên chở thật lý sáng cho đời Bình đẳng cho đời không phân biệt Phân biệt do nơi nhơn ngã phi. Có gì một chốc thời không đó Có có không không giấc mộng hồng Thời không chẳng trông hoa nở rụng Sen người đua nở chốn bụi […]

Phận Cỏ Thuốc

Cỏ mọc khắp nơi chẳng nghỉ ngơi Nhân duyên giả hợp cứ mọc chơi Chẳng cần chẳng sợ chẳng cầu trời Chẳng muốn chính mình tên cỏ thuốc. Chẳng nghĩ rằng ta lợi cho ai Lại càng chẳng nghĩ ta đây hại Chẳng qua do gã không tự tại Ta vẫn là ta cứ sống […]

Tu Viện Cảnh Thái