Mưa Pháp

Cơn mưa diệu pháp hoa sen nở Chuyên chở thật lý sáng cho đời Bình đẳng cho đời không phân biệt Phân biệt do nơi nhơn ngã phi. Có gì một chốc thời không đó Có có không không giấc mộng hồng Thời không chẳng trông hoa nở rụng Sen người đua nở chốn bụi […]

Phận Cỏ Thuốc

Cỏ mọc khắp nơi chẳng nghỉ ngơi Nhân duyên giả hợp cứ mọc chơi Chẳng cần chẳng sợ chẳng cầu trời Chẳng muốn chính mình tên cỏ thuốc. Chẳng nghĩ rằng ta lợi cho ai Lại càng chẳng nghĩ ta đây hại Chẳng qua do gã không tự tại Ta vẫn là ta cứ sống […]

Lắng Nghe

Lặng lẽ nghe nhìn bước thời không Chẳng đợi chẳng chờ cũng chẳng trông Ôi thời không ấy thời không ấy Ngươi đã cùng ta thấy tánh không.

Mưa Rơi

Cuộc đời như thể mưa rơi Ai đem vào nấu Hơi bay trở về. Nước kia luôn đợi ngày về Trùng phùng với thể Chơn như hằng chờ. Nhìn về thế sự ơ hờ Dùng cơn gió trí Thổi thời bay đi.

Tu Viện Cảnh Thái